PAHKLA CAMPHILLI KÜLA SIHTASUTUSE PÕHIKIRI

Pahkla Camphilli Küla sihtasutus on ümberkujundatud 06.03.1992.a. loodud varade sihtotstarbelise kogumise ja jaotamise ühingust Pahkla Tugikodu. Pahkla Camphilli Küla sihtasutuse põhikiri on kinnitatud 23.11.1998.a. Pahkla Tugikodu üldkoosoleku otsusega.

  1. Nimi ja asukoht

1.1. Sihtasutuse nimi on Pahkla Camphilli Küla sihtasutus.
1.2. Pahkla Camphilli Küla sihtasutus on eraõiguslik hooldusasutus külakogukonna vormis (edaspidi „sihtasutus“).
1.3. Sihtasutuse asukoht on:
Rapla maakond
Kohila vald
Prillimäe 79702
1.4. Sihtasutus tegutseb käesoleva põhikirja alusel kooskõlas Sihtasutuste seaduse ja teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
1.5. Pahkla Camphilli Küla sihtasutus kuulub katusorganisatsiooni Eesti Camphilli Küla Fond koosseisu.

  1. Eesmärk

2.1. Sihtasutuse eesmärk on heategevuslik hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande toetamine avalikes huvides, et luua sotsiaalteraapiline elu- ja töökeskkond intellektipuudega noortele ja täiskasvanutele.
2.2. Sihtasutus osaleb rahvusvahelises Camphilli liikumises, mille rajas 1939.a. Karl König (1902-1966). Selle liikumise juured on Rudolf Steineri (1861-1925) antroposoofilises inimõpetuses ja maailmavaates.
2.3. Eesmärgi viivad ellu kõik need, kes külas elavad ja kes on valinud kogukonnaelu oma elulaadiks ning kelle püüdluseks on omakasupüüdmatult aidata korraldada intellektipuudega inimeste täisväärtuslikku elu.
2.4. Sihtasutus püüab külas korraldada sotsiaalteraapilist täiendust kõigile, kes soovivad sellest osa võtta.

  1. Vara vastuvõtmine, kasutamine ja käsutamine.

3.1. Sihtasutuse rahaline ja mitterahaline vara tekib toetustest, annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muust tulust, mida küla oma tegevuse käigus saab.
3.2. Sihtasutuse juhatus võtab vara vastu ja kajastab laekunud rahalised ja mitterahalised vahendid raamatupidamisdokumentides.
3.3. Vara võib juhatus kasutada ja käsutada üksnes küla huvides ja annab sellest aru nõukogule ja asutajale – Eesti Camphilli Küla Fondile.

  1. Juhtimine ja kontroll

4.1. Sihtasutuse tegevust juhivad ja korraldavad juhatus ja nõukogu.
4.2. Juhatus
4.2.1. Sihtasutuse juhatus vastutab ühiselt sihtasutuse eesmärgipärase tegevuse eest, esindab ja juhib sihtasutust. Juhatuse liikmete tasustamine toimub vastavalt seadusele.
4.2.2. Juhatus on kaheliikmeline ja selle määrab ametisse nõukogu kolmeks aastaks.
4.2.3. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.
4.2.4. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Selle otsuse poolt peavad olema kõik nõukogu liikmed.
4.2.5. Väljalangenud liikme asemele määrab nõukogu uue liikme.
4.2.6. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule vähemalt neli korda aastas.
4.3. Nõukogu
4.3.1. Nõukogu on vastutav sihtasutuse üldise arengu eest ja kontrollib sihtasutuse tegevust.
4.3.2. Nõukogu on vähemalt kolmeliikmeline. Nõukogu koosseis valitakse kolmeks aastaks, kusjuures üle poole nõukogu liikmetest peavad olema Pahkla Camphilli külast.
4.3.3. Nõukogu otsusega võidakse nõukogu liige mõjuval põhjusel ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja nõukogu määrab tema asemele uue liikme.
4.3.4. Nõukogu koosolekud on vähemalt kaks korda aastas ja peale selle vajaduse korral.
4.3.5. Nõukogu otsused jõustuvad, kui poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest.
4.3.6. Nõukogu liikmetele võib maksta nende ülesannete täitmise eest tasu vastavalt nõukogu otsusele, kui sihtasutuse majanduslik seis seda võimaldab. Nõukogu liikmetele nende tegevuse eest tasu määramise otsuse vastuvõtmise poolt peavad olema kõik sihtasutuse nõukogu liikmed.
4.4. Audiitor ja tegevuse kontroll.
4.4.1. Sihtasutuse tegevust kontrollib nõukogu poolt kolmeks aastaks nimetatud audiitor.
4.4.2. Audiitori võib nõukogu otsusel valida ka ühekordse audiitorkontrolli teostamiseks.
4.4.3. Audiitori võib nõukogu otsusel tagasi kutsuda enne tema volituste tähtaja lõppemist sellekohase sihtasutuse nõukogu otsusega, milles näidatakse ära audiitori tagasikutsumise põhjused.
4.4.4. Sihtasutuse tegevus on avalik ja sellega võivad tutvuda kõik sotsiaalteraapia rakendamisest huvitatud isikud.

  1. Põhikirja muutmine

5.1. Põhikirja võib nõukogu muuta ainult muutunud asjaolude arvestamiseks seadusega ettenähtud juhtudel.
5.2. Muuta ei tohi sihtasutuse eesmärki (punktid 2.1. kuni 2.4.)

  1. Lõpetamine

6.1. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse seaduses toodud juhtudel.
6.2. Likvideerijad määrab juhatus kooskõlastatult nõukoguga.
6.3. Sihtasutuse olemasoleva vara edaspidise kasutamise otsustab asutaja.
6.4. Sihtasutuse tegevuse lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, kelle tegevus põhineb sarnastele põhimõtetele Camphilli küladega, waldorf-koolidele või teistele samu ideid järgivatele mittetulunduslikele organisatsioonidele.

Tagasi avalehele